Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van Dé Peuter Expert te Leiden met KvK-nummer 81371055.

Mocht u vragen hebben over deze algemene voorwaarden, dan kunt u contact opnemen via fleur@peuter-expert.nl.

Dé Peuter Expert heeft het recht om de algemene voorwaarden te wijziging. Partijen kunnen afwijkende afspraken schriftelijk vastleggen.

 1. Definities

In de algemene voorwaarden van Dé Peuter Expert wordt verstaan onder:

Dé Peuter Expert: Het in Leiden gevestigde bedrijf dat gezinscaching biedt aan ouders en opvoeders.

Coach: Fleur van der Nat 
Opdrachtgever: de cliënt(en)
Opdrachtnemer: Dé Peuter Expert
Partijen: Dé Peuter Expert en opdrachtgever tezamen.
Offerte: Een aanbod tot overeenkomst van Dé Peuter Expert, waarop de algemene voorwaarden van Dé Peuter Expert van toepassing zijn.
Opdracht:  De schriftelijke of mondelinge overeenkomst, waarbij Dé Peuter Expert naar de Opdrachtgever begeleiding dient te verrichten.
Overeenkomst: Elke afspraak tussen Dé Peuter Expert en Opdrachtgever tot het verrichten van werkzaamheden door Dé Peuter Expert ten behoeve van Opdrachtgever, conform het bepaalde in de opdracht.
Traject: De door Opdrachtnemer gekozen vorm van langdurige coaching die Dé Peuter Expert dient uit te voeren. 

Artikel 1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Dé Peuter Expert gedane aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten.
 2. Afwijken van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend na overeenstemming, schriftelijk vastleggen én bevestiging door Dé Peuter Expert. Aan deze afwijkingen algemene voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend voor volgende opdrachten.
 3. Tenzij anders overeengekomen zijn deze algemene voorwaarden ook geldig op de (vervolg)opdracht, (vervolg)overeenkomst, (vervolg)offerte en/of (vervolg)opdrachtbevestiging die voortvloeit en/of voortbouwt op een eerder gesloten overeenkomst waar deze algemene voorwaarden op van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2 Aanbiedingen en offertes

 1. De opgestelde offerte door Dé Peuter Expert is hooguit 1 maand geldig, tenzij anders is vermeld. Wordt het aanbod niet binnen het genoemde termijn bevestigd, komt de offerte te vervallen.
 2. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor verlenging van een overeenkomst of opdracht. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Bij het ondertekenen van de overeenkomst komt de overeenkomst tussen Dé Peuter Expert en de opdrachtgever tot uitvoering.
 2. De opdracht wordt aanvaard als over de inhoud en de uitvoeringscondities volledige wilsovereenstemming bestaat tussen partijen. De wilsovereenstemming over de inhoud van de opdracht komt tot stand doordat enerzijds de opdrachtgever op voldoende wijze informatie verzamelt en anderzijds Dé Peuter Expert naar beste weten alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.
 3. Indien de opdrachtgever de offerte langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Dé Peuter Expert altijd via elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding. Als de ontvangst van aanvaarding niet door Dé Peuter Expert is bevestigd, kan de opdrachtgever de opdracht ontbinden.

Artikel 4 Uitvoering overeenkomst

 1. Dé Peuter Expert zal de werkzaamheden naar beste vermogen, zorgvuldig, naar beste inzicht en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Ten aanzien van de werkzaamheden heeft Dé Peuter Expert een inspanningsverbintenis. Dé Peuter Expert kan niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
 2. De opdrachtgever heeft ten aanzien van de coaching ook een inspanningsverplichting. Zonder deze inspanning is het behalen van het beoogde resultaat niet mogelijk.
 3. 1 sessie coaching door Dé Peuter Expert bestaat uit een minimaal een uur coaching.
 4. Dé Peuter Expert en opdrachtgever zijn samen verantwoordelijk voor het inplannen van coachingsmomenten die volgens de overeenkomst zijn aangegaan.
 5. In geval van afzegging dient de afspraak ten minste 12 uur voor de start van de afspraak te worden afgezegd. Dit wordt schriftelijk, per elektronische weg gedaan.
 6. De opdrachtgever dient zich ten volste in te spannen en 

Artikel 5 Locaties en faciliteiten

 1. De locaties en faciliteiten en catering waarvan Dé Peuter Expert gebruik maakt ten behoeve van de uitvoering van haar coaching worden met grootse zorg uitgekozen. Dé Peuter Expert is niet aansprakelijk voor deze locaties, faciliteiten en catering.
 2. De kosten voor de locatie, faciliteiten en catering zijn inbegrepen bij de offerte.

Artikel 6 Betaling

 1. Alle bedragen op de factuur zijn bedragen in Euro’s en dient door middel van stortingen ten gunste van een door Dé Peuter Expert aan te wijzen bankrekening te worden overgemaakt.
 2. In de overeenkomst tussen Dé Peuter Expert en opdrachtgever is schriftelijk vastgelegd of de opdrachtgever het totale bedrag van het traject betaalt of dat hij in twee termijnen betaalt.
 3. Betaling door het factuurbedrag door opdrachtgever dient te geschieden binnen de overeengekomen termijn van 14 dagen, doch voor de eerste afspraak.
 4. Indien de opdrachtgever niet binnen de in 6.3 genoemde termijn, dan wel niet een nader, schriftelijk, overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Dé Peuter Expert, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, het recht om over het gefactureerde bedrag de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen, tot aan de dag van de algehele voldoening.
 5. Indien sprake is van het in artikel 6.4 genoemde, dan heeft Dé Peuter Expert het recht de nakoming van al haar verplichtingen op te schorten tot het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan.
 6. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven, dan zal Dé Peuter Expert tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de opdrachtgever. Als de opdrachtgever in verzuim is, is hij naar de hoofdsom tevens wettelijke (handels)rente, buitengerechtelijke incassokosten en overige schade verschuldigd aan Dé Peuter Expert. De incassokosten worden brekend aan de hand van het besluit vergoeding voor buitenrechtelijke incassokosten.
 7. Weigert de opdrachtgever zijn medewerking aan uitvoering van de opdracht door Dé Peuter Expert, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs te betalen.

Artikel 7 Prijzen

 1. De op aanbiedingen, offertes en facturen van Dé Peuter Expert genoemde prijzen zijn in Euro’s en inclusief btw.
 2. De prijzen van Dé Peuter Expert zijn te alle tijden opvraagbaar.

Artikel 8 Informatieverstrekking door opdrachtgever

 1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is beschikbaar voor Dé Peuter Expert.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Dé Peuter Expert voor elke schade in welke vorm dan ook die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in artikel 8.1 gestelde.

Artikel 9. Vertrouwelijkheid

 1. Dé Peuter Expert is verplicht alle persoonsgegevens en informatie afkomstig van de opdrachtgever vertrouwelijk te behandelen.
 2. De opdrachtgever gaat door het ondertekenen akkoord met verslaglegging en dossiervorming binnen de onderneming Dé Peuter Expert.
 3. Het persoonlijk dossier is eigendom van Dé Peuter Expert en wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Alleen opdrachtgever en opdrachtnemer mogen dit dossier inzien. Als dit dossier of een gedeelte hiervan aan derden wordt gedeeld, is dit altijd alleen na toestemming van opdrachtgever.
 4. Hetgeen in de coachingssessies besproken wordt is strikt vertrouwelijk. Dé Peuter Expert werkt volgens de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Mocht er sprake zijn van een situatie waarin Dé Peuter Expert melding moet maken, wordt een uitzondering gemaakt op deze vertrouwelijkheid.

Artikel 10. Ontbinden opdracht 

 1. Dé Peuter Expert heeft het recht zich terug te trekken uit een opdracht als blijkt dat de opdrachtgever bij een andere zorgverlener beter af is.
 2. De opdrachtgever kan de overeenkomst niet tijdig beëindigen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen of het gaat om Artikel 12.2.
 3. Het annuleren van een opdracht kan uitsluitend schriftelijk, via elektronische weg, en is pas geldig als Dé Peuter Expert het ontvangst bevestigd heeft.
 4. Annulering kan tot uiterlijk 1 week voor de startdatum van de start van de opdracht.

Artikel 11. Wijziging van de overeenkomst

 1. Als tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aan.
 2. Indien wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht Dé Peuter Expert de opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk en schriftelijk in.

Artikel 12. Overmacht

 1. Indien Dé Peuter Expert door een niet toerekenbare tekortkoming niet aan haar verplichtingen, welke voortvloeien uit de overeenkomst, jegens opdrachtgever kan voldoen, worden de verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
 2. Indien Dé Peuter Expert door de overmachtstoestand de overeenkomst niet binnen twee maanden kan nakomen, heeft zowel de opdrachtgever als Dé Peuter Expert het recht de overeenkomst te ontbinden.
 3. In geval van een overmachtstoestand aan de zijde van Dé Peuter Expert is nimmer enig recht op (schade)vergoeding.

Artikel 13. Overdracht van rechten

 1. Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij.

Artikel 14. Klachtplicht

 1. De opdrachtgever is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct schriftelijk te melden aan Dé Peuter Expert. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Dé Peuter Expert hier zo adequaat mogelijk op kan reageren.
 2. Een klacht kan er niet toe leiden dat Dé Peuter Expert andere werkzaamheden, dan zijn overeengekomen, dient te verrichten.

Artikel 15. Overige

 1. Dé Peuter Expert is niet verantwoordelijk voor enige schade die de opdrachtgever kan lijden door diensten van Dé Peuter Expert.
 2. Dé Peuter Expert geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten.

Artikel 16. Geschillenbeslechting

 1. Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechter uit het arrondissement Leiden is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen uit met Dé Peuter Expert gesloten overeenkomsten. Niettemin behoudt Dé Peuter Expert het recht een geschil ter beslissing voor te leggen aan de bevoegde rechter in de woonplaats van de opdrachtgever, zulks geheel ter beoordeling van Dé Peuter Expert.